PRIVACY- EN KLACHTENREGLEMENT VIZON


Privacyverklaring
Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1-8-2018


Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Vizon
Borchmolendijk 1
5491 AJ Sint-Oedenrode


Het gebruik van persoonsgegevens door Vizon
Vizon verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld uw werkgever.


Persoonsgegevens
Vizon verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer (uitsluitend t.b.v. UWV-trajecten)
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • CV
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Ziekmeldingen
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres

Doeleinden
Vizon verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Het verzorgen van opleidingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Benchmarking;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website (zie ook de tekst onder het kopje profilering).


Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het socialezekerheidsrecht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Vizon hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.


Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Vizon persoonsgegevens uitwisselen. Vizon kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Vizon aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Vizon zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.


Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt, met als uitzondering Google-Analytics voor het analyseren van website-bezoeken en, indien van toepassing, LinkedIn. Deze partijen zijn EU-VS Privacy-shield-gecertificeerd zodat zij zich zullen houden aan de Europese Privacywetgeving.


Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Vizon zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Vizon zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.


Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Vizon passende beveiligingsmaatregelen genomen.


Profilering
Wij maken analyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en zodat wij aan opdrachtgevers terugkoppelingen en advies kunnen geven door middel van rapportages.

Daarnaast combineren wij de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website en app, om u gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.


Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de onlinedienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.


Uw rechten
U heeft het recht om Vizon een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Vizon verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Vizon
t.a.v. de heer A. van der Heijden
Borchmolendijk 1,
5491 AJ Sint-Oedenrode

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken.


Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-08-2018

Vizon kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Klachtenreglement/ -procedure

Vizon streeft ernaar haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over bijv. de kwaliteit, de klantgerichtheid of de integriteit van onze dienstverlening. Wij horen dit graag van u zodat wij samen naar een passende oplossing kunnen zoeken en onze dienstverlening in de toekomst kunnen verbeteren. U kunt het beste contact opnemen met uw contactpersoon bij Vizon of benader ons via onze algemene contactgegevens.

Indien u als opdracht-/werkgever of als werknemer dermate ontevreden over de dienstverlening bent dat u een officiële klacht in wilt dienen dan kan dit. Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht heeft Vizon een duidelijke klachtenprocedure. Deze procedure is als volgt:

 • Een klacht kan zowel schriftelijk als mondeling bij Vizon worden ingediend;
 • De cliënt ontvangt van Vizon binnen 2 weken een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. Indien een klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt de indiener van de klacht uiterlijk binnen vier weken na ontvangstdatum hiervan op de hoogte gesteld.
 • De behandeling van de klacht gebeurt door een persoon die niet bij de gedraging en/of uitlating waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest.
 • De cliënt wordt in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden.
 • Binnen 6 weken na datum ontvangst handelt Vizon de klacht af.
 • Vizon stelt de cliënt schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en de eventuele genomen maatregelen.
 • Indien het bovenstaande niet leidt tot tevredenheid is er beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde, die niet werkzaam is voor Vizon. In onderling overleg wordt een onafhankelijke derde aangewezen.


Gewijzigd en vastgesteld d.d. 01-08-2018


Afspraak maken