ALGEMENE VOORWAARDEN VIZON
Algemene Voorwaarden


Artikel 1 | Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes tussen Vizon en haar opdrachtgever.

Bepalingen uit andere algemene voorwaarden worden daarmee uitdrukkelijk uitgesloten. Voor eventuele wijzigingen van deze algemene voorwaarden geldt dat zij 3 maanden nadat Vizon haar opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van toepassing zijn.

2. Onze offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 2 maanden. Deze termijn gaat in vanaf de offertedatum of bij het ontbreken daarvan vanaf de datum van de aanbiedingsbrief.

3. Wijziging en/of uitbreiding van offertes en overeenkomsten en afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien zij schriftelijk tussen Vizon en opdrachtgever zijn overeengekomen.


Artikel 2 | Dienstverlening

1. De dienstverlening door Vizon omvat de in de overeenkomst beschreven diensten inclusief alle wijzigingen en/of uitbreidingen die na de totstandkoming van deze overeenkomst schriftelijk tussen opdrachtgever en Vizon alsnog overeen zijn gekomen.

2. Voor een deugdelijke uitvoering van de overeengekomen dienstverlening geldt dat de opdrachtgever Vizon kosteloos en tijdig van alle noodzakelijke informatie voorziet.

3. De opdrachtgever verleent medewerkers van Vizon toegang tot het bedrijf indien dit voor de uitvoering van dienstverlening vereist is.

4. Alle opdrachten worden uitgevoerd binnen de afgesproken termijnen. In geval van dreigende termijnoverschrijding zullen partijen zo spoedig mogelijk met elkaar overleggen.


Artikel 3 | Duur, opzegging en ontbinding

1. Overeenkomsten worden aangegaan voor de duur van tenminste 12 maanden, tenzij dit in de overeenkomst anders is bepaald.

2. Na het verstrijken van de overeengekomen periode wordt de overeenkomst met eenzelfde periode stilzwijgend verlengd, tenzij een van de partijen heeft opgezegd. Opzegging geschiedt door een aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor het einde van de overeengekomen periode.

3. Tussentijdse ontbinding is alleen mogelijk in de hieronder expliciet genoemde gevallen en dient te geschieden met aangetekend schrijven:
a. Indien een partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichtingen binnen een voor nakoming gestelde termijn.
b. Indien voor een partij faillissement wordt aangevraagd, surseance van betaling wordt verleend, of partij in liquidatie treedt.

4. Overname, fusie, verzelfstandiging c.q. privatisering van een partij vormt geen reden voor tussentijdse opzegging van de overeenkomst.

5. Bij opzegging van de overeenkomst vindt geen restitutie plaats van vooruitbetaalde bijdragen tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.


Artikel 4 | Annulering

1. Geplande afspraken voor individuele werknemers, dienstverlening voor spoor 2 begeleiding, en (onderdelen van) dienen 24 uur voor het afgesproken tijdstip geannuleerd te worden. Bij overschrijding van deze termijn worden de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

2. Voor annulering van projecten, trainingen, cursussen en themadagen geldt dat dit schriftelijk en 2 weken voor het afgesproken tijdstip dient plaats te vinden. Hierbij wordt dan wel 10% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 35,- per persoon in rekening gebracht. Bij overschrijding van de termijn wordt het volledig overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

3. In het geval dat opdrachtgever verzoekt om uitstel van de overeengekomen training, intervisiebijeenkomst, opleiding of project, zoals bedoeld in lid 2, voor een periode van 3 maanden of langer, is Vizon gerechtigd om eventuele tussentijdse prijsverhogingen door te berekenen.


Artikel 5 | Tarieven

1. Al onze tarieven zijn exclusief BTW. Onze tarieven zijn vastgelegd in offertes en/of de bijlage ‘Diensten en Tarieven’.

2. Vizon is gerechtigd om aan het einde van de per overeenkomst overeengekomen periode de tarieven (anders dan met het prijsindexcijfer), dienstverlening en/of voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht met de wijzigingen in te stemmen tenzij hij Vizon binnen 30 dagen na kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.

3. Uiterlijk 6 weken voor het einde van het kalenderjaar ontvangt opdrachtgever een voorstel voor prijzen en tarieven die gelden voor het volgende kalenderjaar. Indien aan het einde van het kalenderjaar geen overeenstemming bereikt is over nieuwe prijzen en tarieven of indien er geen voorstel gedaan is en voorts Vizon bereid is de dienstverlening voort te zetten dan geldt er een verhoging van de tarieven en prijzen met het percentage waarmee het CBS indexcijfer, van CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloning, sector particuliere bedrijven, van de maand juni van het lopende jaar gestegen is ten opzichte van hetzelfde cijfer van de maand juni van het jaar daarvoor. De uitkomsten van deze indexeringen worden op hele euro’s afgerond: indien zij minder bedragen dan 50 eurocent naar beneden en indien zij gelijk zijn aan of meer zijn dan 50 eurocent naar boven.

4. De opdrachtgever is verplicht om, op verzoek van Vizon, een verklaring van een registeraccountant overleggen. In het geval van geconstateerde afwijkingen zijn de kosten van het onderzoek voor rekening van de opdrachtgever.

5. Voor onderstaande kosten geldt dat zij ook in rekening worden gebracht zonder dat hierover voorafgaand overleg heeft plaatsgevonden:
a. Kosten die verbonden zijn aan het inschakelen van derden op grond van een (wettelijke) regeling.
b. Een kostenverhoging als gevolg van (wijzigingen in) wettelijke regelgeving vanaf het moment dat deze in werking treedt.

6. Bij beëindiging van de overeenkomst komen de kosten ten gevolge van overdracht van dossiers en registraties van Vizon voor rekening van de opdrachtgever.

7. Indien na overleg met opdrachtgever derden worden ingeschakeld worden de kosten hiervan aan de opdrachtgever in rekening gebracht.


Artikel 6 | Geheimhouding/ privacy

1. Vizon heeft een afzonderlijk privacyreglement opgesteld. Deze is op de website te vinden www.vi-zon.nl

2. Vizon legt een geheimhoudingsplicht op aan haar medewerkers en eventuele ingeschakelde derden.


Artikel 7 | Facturering en betaling

1. Voor de betaling geldt dat opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, betaalt, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.

2. Bij de uitvoering van projecten, met een geoffreerd bedrag van meer dan € 500,- exclusief BTW, wordt 50% van het totaal (vooraf) in rekening te brengen bedrag gefactureerd na accordering van de offerte door de opdrachtgever. De resterende 50% wordt na uitvoering van de dienstverlening gefactureerd.

3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling vereist is, direct in verzuim. Dit betekent dat de verplichting van het verlenen van dienstverlening wordt opgeschort. Voor opdrachtgever geldt dat op het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd is.

4. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Vizon zal maken wegens niet nakoming van enige verplichting door de opdrachtgever, zullen ten laste komen van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het te incasseren bedrag.


Artikel 8 | Middelen en medewerkers Vizon

1. De opdrachtgever verplicht zich om tijdens de uitvoering van de overeenkomst en binnen een jaar na het einde daarvan geen (ex-) medewerker(s) van Vizon in dienst te nemen of anderszins voor zich of anderen werkzaam te laten zijn. Bij overtreding hiervan geldt een boetebedrag van 5 maal het laatstgenoten jaarinkomen van de betreffende medewerker.

2. De door Vizon geleverde middelen, waaronder programmatuur en geleverde voorschriften, blijven eigendom van Vizon en mogen niet zonder schriftelijke toestemming door opdrachtgever worden behouden of vermenigvuldigd. Intellectuele eigendomsrechten op ontwikkelde adviezen, modellen, methoden, technieken, programmatuur en producten blijven, behoudens uitdrukkelijke overdracht, voorbehouden aan Vizon.


Artikel 9 | Aansprakelijkheid

1. Vizon is slechts aansprakelijk voor schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van haar schuld. De aansprakelijkheid is beperkt tot de vergoeding van schade waarvoor Vizon verzekerd is, dan wel redelijkerwijze, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

2. Indien Vizon volgens opdrachtgever toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen kan Vizon slechts aansprakelijk worden gesteld wanneer zij door opdrachtgever binnen een redelijke termijn in de gelegenheid is gesteld de verplichtingen na te komen en Vizon desondanks nalatig is geweest.

3. Vizon is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving en/of stagnatieschade.

4. De aansprakelijkheid van Vizon is beperkt tot het bedrag dat opdrachtgever over het kalenderjaar waarin het schade toebrengend feit zich heeft voorgedaan aan Vizon verschuldigd is voor geleverde diensten. Dit geldt niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.

5. Indien Vizon ter zake van enige schade, die voortvloeit uit haar werkzaamheden en waarvoor zij krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door derden mocht worden aangesproken, dan vrijwaart de opdrachtgever Vizon.

6. Een aansprakelijkheidstelling dient opdrachtgever binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar te maken nadat een eventueel gebrek in de dienstverlening is ontdekt, dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden. Nadien wordt een aansprakelijkheidstellingen niet aanvaard.


Artikel 10 | Toepasselijk recht en geschillen

1. Deze algemene voorwaarden en de offertes en overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

2. Voor alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een uitgebrachte offerte dan wel een overeenkomst geldt dat zij zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in arrondissement ‘s-Hertogenbosch.

3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd mocht zijn met enig dwingend rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en vervangen worden door een door Vizon vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.


Informatie en contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vizon.

Telefoon: 0413-763638
E-mailadres: info@Vi-zon.nl


Afspraak maken